ABOUT US

VILLKOR

VIKTIGT: Läs igenom denna text innan du använder Cliques tjänster.

Somarketplaces AB (härefter kallat moderföretaget) driver och hanterar www.cliqueshop.com och mobilapplikationen “Clique” (var för sig och gemensamt kallat Clique och/eller Tjänsten nedan). Att registrera sig, logga in, navigera eller på något sätt använda tjänsten, är detsamma som att acceptera nedanstående villkor och Integritetspolicyn. På Tjänsten framgår från tid till annan också de regler, uppförandekod och andra riktlinjer som gäller för användning av Tjänsten. Det är ditt ansvar som användare att läsa och följa även sådana regler. Nedanstående villkor, Integritetspolicyn och övriga regler på Tjänsten (nedan Villkoren) utgör ett avtal mellan dig och Clique, vi uppmanar dig att inte använda Clique om du inte accepterar Villkoren.

BEHÖRIGHET

Clique följer tillämpliga regler för integritets- och konsumentskydd. Därför har åldersgränser för registrering och köp. Du är som användare välkommen att navigera och befinna dig på Clique oavsett ålder, men för att sälja eller köpa varor behöver du ha den ålder som framgår vid registreringen. Användare som är under 16 år måste inhämta målsmans godkännande. Skulle det visa sig att en användare i efterhand har registrerat sig och använt Tjänsten utan nödvändigt samtycke från målsman (i de fall det behövs) har Clique rätt att säga upp användarens konto på Tjänsten, se mer i Villkoren om avslut av konto.

TJÄNSTEN

Clique hanterar Tjänsten genom att tillhandahålla till exempel (men inte begränsat till); försäljning, forum, mejl och uppladdning av bilder. Tjänsten är utformad för försäljning, byten och delning av produkter som kan nås genom inloggning på Tjänsten eller via Facebook. Clique tar ensamt beslut om Tjänstens innehåll.

Clique kommer kontinuerligt att utveckla och förbättra Tjänsten. Detta innebär att Clique kan utveckla, ta bort, ändra eller göra förändringar i Tjänsten utan att förvarna användarna. All registrering och delaktighet i Tjänsten är tillhandahållen för användarna av Clique och som användare har du endast rätt använda dessa i enlighet med Villkoren av tjänsterna. Det är varje användares ansvar att regelbundet kontrollera Villkoren för eventuella uppdateringar. Vid eventuell väsentlig förändring i Villkoren meddelar Clique användarna 30 dagar innan ändringen träder i kraft.

Om du som användare inte accepterar ändringar i Villkoren kan du stänga ner ditt konto när som helst innan förändringen träder i kraft. Om du däremot fortsätter att använda Tjänsten efter förändringen i Villkoren börjat gälla är du bunden till det nya avtalet.

ANSVAR

Det är ditt ansvar som användare att läsa och följa dessa Villkor, inklusive instruktioner och regler som framgår på Tjänsten. Clique och alla användare av Tjänsten ska agera på ett sätt som främjar en vänlig atmosfär på Tjänsten.

Ansvar för annonser, bilder och varor

Du är själv ansvarig för material som du lägger upp på Clique, såsom bilder, annonstext och produkter. Clique har rätt att omedelbart ta bort annonser och annat innehåll som strider mot dessa Villkor eller som Clique i övrigt finner olämpliga.

Clique förbehåller sig rätten att kontakta och informera polis eller annan myndighet om Clique misstänker att någon form av information eller innehåll är olaglig på Tjänsten. Om Cliques rätt att stänga ner konton se nedan under [TA BORT KONTO OCH INNEHÅLL]

Ansvar vid köp

När du köper en produkt är du ansvarig för att läsa hela annonsen innan du gör ett juridiskt bindande köp. Clique är inte involverad i frakt mellan köparen och säljaren och det är upp till köparen och säljaren att komma överens om hur leverans ska ske. Clique hanterar ersättningstransaktionen mellan köpare och säljare. I händelse en köpt vara inte levereras återbetalar Clique ersättningen till köpare som inte erhållit varan. Det framgår av Tjänsten när ett köp blir bindande gentemot Clique och säljaren. Se mer om [återköp] om Cliques ansvarsbegränsning under [CLIQUES ANSVARSBEGRÄNSNINGAR].

Garanti

Som användare, köpare eller besökare av Cliques tjänster garanterar du att:

 • du är en myndig person som förstår innebörden av samt samtycker till att binda dig till Villkoren,
 • om du är omyndig, du har fått godkännande av målsman att använda Tjänsten samt att målsman har samtyckt till Villkoren;
 • du är kapabel och ansvarig för att genomföra dina transaktioner på Tjänsten;
 • de uppgifter som du försett Clique med i registringen av Tjänsten är korrekta, uppdaterade och sanningsenliga;
 • du är ägare till allt innehåll som du skapat, laddat upp eller delat via ditt konto, alternativt erhållit nödvändiga rättigheter från ägaren till sådant innehåll;
 • du är ansvarig för och kommer att betala förekommande skatter och tullavgifter relaterat till Tjänsten; du följer alla riktlinjer presenterade av Clique och är fullt ansvarig för ditt användande av och tillgången till Tjänsten;
 • du ska följa lokala lagar och regler relevanta för innehållet på Tjänsten;
 • du inte kommer att hålla Clique ansvarig för köp eller försäljning på Tjänsten och att du accepterar och förstår att Clique inte tar något ansvar för förvärvade, eller icke förvärvade, produkter på Tjänsten;
 • du inte kommer att publicera eller ladda upp innehåll eller produkter som är olämpliga för Tjänsten, inkluderat men inte begränsat till förfalskade (piratkopierade) produkter
 • du inte kommer att bryta eller kringgå gällande lagar, begå intrång i Cliques eller ananns rättigheter;
 • du inte kommer att distribuera virus eller annan skadlig kod som kan skada Tjänsten eller andra användares av Tjänsten
 • du inte samlar eller på annat sätt behandlar information om andra användare utan medgivande från både Clique och sådana användare.
 • Du kommer att hålla Clique skadeslös för eventuella skador åsamkade av dig mot Clique eller Clique närstående person eller bolag, vilket bland annat inkluderar kostnader som Clique kan drabbas av i samband med påstående om intrång från tredje part.

TÄVLINGAR

Om Clique anordnar tävlingar gäller alltid att du inte har rätt att delta i sådana om du är närstående till Clique eller Cliques anställda. Om du deltar i tävlingar på Clique garanterar du att du inte är anställd på Clique eller någon av Cliques samarbetspartners, eller närstående till anställda på sådana bolag. Som en generell regel för tävlingar gäller också att Clique förbehåller sig rätten att avgöra tävling, själv eller med annan som Clique utsett till jury i aktuell tävling.

Beträffande rättigheter till innehåll som du bidrar med i tävling, se bestämmelsen om rättigheter.

CLIQUES ANSVARSBEGRÄNSNING

Clique arbetar för att Tjänsten ska förbli en marknadsplats utan någon form av illegal aktivitet men med enda undantag för tvingande lag, är Clique inte ansvarig för att kontrollera texter, bilder, annonser eller annat användargenererat material på Tjänsten. Clique är inte direkt involverat i transaktionerna mellan användarna; Tjänsten och alla varor som saluförs på Tjänsten tillhandahålls i befintligt skick utan någon som helst garanti (uttryckt, underförstådd, eller lagstadgad). Clique, dess licensgivare, agenturer och andra representanter friskriver sig, med enda undantag för tvingande lag, alla garantier, inklusive (men inte begränsat till) säljbarhet, produktansvar, tredje parts rättigheter, titel och garantier om lämplighet.

Ovanstående innebär att Clique inte heller är ansvarig för kvalité eller äkthet i varor och annat innehåll som erbjuds på Tjänsten. Det är köparens ansvar att verifiera att en köpt vara överensstämmer med annons och dessa Villkor. Clique kontrollerar och garanterar inte identiteten på köpare respektive säljare.

Eventuella synpunkter från användare om Tjänsten eller en vissa användare är enbart ett uttryck för användarnas åsikter, Clique kan inte hållas ansvarig för innehållet i användarnas synpunkter.

Clique tillhandahåller inte heller några garantier mot virus och spionprogram eller skadlig kod och är inte ansvarig för några kostnader att laga eller byta utrustning eller data som använts för Tjänsten.

I den mån tillämplig tvingande lag inte tillåter friskrivningar av garantier enligt ovan, ska Cliques eventuella ansvar för skador som orsakats av användning av Tjänsten vara begränsat till den faktiska skadan och under inga omständigheter överstiga det lägsta av antingen (a) beloppet för den omtvistade produkten på Tjänsten av en användare eller (b) 1000 SEK.

PRISER OCH LEVERANSER

Alla användare agerar som självständiga entrepenörer och har rätten att själva sätta pris och villkor på sin försäljning och frakt. Fraktkostnader är inte inkluderat i det annonserade priset för varor på Clique, sådana kostnader måste köpare granska innan köpet. Priserna som presenteras är som utgångspunkt lokal valuta. Clique förbehåller sig rätten att ändra reglerna för provisionen på Tjänsten.

RETUR OCH REFUND POLICY

Om en vara inte överensstämmer med beskrivning i annons, måste köparen reklamera varan till Clique inom 2 dagar efter att varan har markerats som mottagen hos Clique. Köparen måste bevisa att varan inte överensstämmer med angiven information med exempelvis ett fotografi eller, om Clique så önskar, genom att varan sänds till Clique för bedömning. Clique har rätten att avgöra en reklamation mellan köpare och säljare i varje specifikt fall.

Clique har ingen bytesrätt eller öppet köp. Returer (som inte beror på reklamation) förhandlas enbart mellan köparen och säljaren.

Om köparen inte mottar en köpt vara, måste köparen informera Clique via blanketten i historiken eller genom att skicka oss ett mejl på support@cliqueshop.com innan 8 dagar har passerat och varan är markerad som levererad. Om en dispyt skulle uppstå mellan säljaren och köparen angående leveransen av en produkt, måste säljaren bevisa att produkten är skickad med uppvisande av spårnummer, faktura eller dokument från posten.

RÄTTIGHETER TILL ANNONSER OCH ANNAT ANVÄNDARGENERERAT MATERIAL

Som användare av Clique är utgångspunkten att du äger rättigheterna till allt material som du publicerar på Clique. I och med att du accepterar dessa Villkor ger du samtidigt Clique de oåterkalleliga rättigheterna att använda ditt material utan kompensation, för en obegränsad tid, över hela världen och oberoende av distributionsmetod. För att åstadkomma bästa möjliga spridning och användning av Clique som marknadsplats innebär detta bland annat att du ger Clique rätten att använda, kopiera, presentera, reproducera, bearbeta, integrera, sub-licensiera och distribuera allt det material som du har genererat och publicerat på Tjänsten, oavsett om detta är kommersiellt och/eller icke-kommersiellt innehåll.

Vidare ger du Clique rätten att använda ditt användargenererade material samt ditt användar-id och användar-bild för marknadsföring av Clique och dina varor.

Om du har skapat en Clique-grupp har Clique rätt att begära att du ändrar namn på din grupp om denna innehåller varumärke som tillhör annan. Om du inte hörsammar Cliques krav och ändrar namn på din Clique-grupp har Clique rätt att stänga ner gruppen.

CLIQUES IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Om inget annat anges äger Clique alla immateriella rättigheter till innehållet på Tjänsten oavsett om detta är producerat av Clique eller annan. Du har inte rätt att använda Cliques varumärke, logotyp, grafik, information, data, namn, bilder eller ikoner som återfinns i Tjänsten om det inte framgår på webbsidan att detta är tillåtet. Detta betyder att du inte får kopiera, distribuera, sprida, sälja, publicera, skicka eller på andra sätt cirkulera Cliques material till någon annan utan skriftligt godkännande från Clique. Du får inte hellre ändra, revidera eller ersätta något material från webbsidan, varken hela innehållet eller delar av innehållet.

LÄNKAR TILL TREDJEHANDS WEBBSIDOR

Tjänsten kan innehålla länkar eller referenser till andra, externa webbsidor. Genom att använda externa länkar, lämnar du Tjänsten och kan inte hålla Clique ansvarig för innehåll publicerat på tredjehands-webbsidor. Du har själv ansvaret att kontrollera de villkor som gäller på de externa webbsidorna.

PERSONUPPGIFTER

Det är användarens ansvar att läsa och acceptera Integritetspolicyn.

TA BORT KONTO OCH INNEHÅLL

Clique förbehåller sig rätten att avsluta konton och ta bort innehåll publicerat på tjänsterna när som helst och av vilken anledning som helst, t ex om du bryter mot de här Villkoren eller om du inte använt ditt konto på ett år eller mer. Personlig information kan sparas efter att konton har stängts ner vilket du kan läsa mer om i Integritetspolicyn. Ditt konto och användning av tjänsterna är del av de tjänster som Clique tillhandahåller, och du har bara rätt att använda tjänsterna i enlighet med angivna villkor som kan ändras över tid. Ditt konto och dina cliques har inget direkt penningvärde och kan ej bytas mot pengar.

GÄLLANDE LAG

Med förbehåll för lokal tillämplig lag regleras detta avtal i enlighet med svensk lag, och domstolarna i Stockholm har exklusiv behörighet. Om du bor i Storbritannien, USA eller Tyskland kan dessa lokala lagar tillämpas och jurisdiktion ska vara som följer; i USA är de statliga och federala domstolarna i delstaten Kalifornien, i Tyskland de regionala domstolar i Düsseldorf och i Storbritannien domstolarna i England och Wales.

AVVIKELSER

Om någon bestämmelse i detta avtal bedöms omöjlig att upprätthålla, ska sådan bestämmelse justeras för att återspegla parternas avsikter. Alla övriga bestämmelser i detta avtal ska dock förbli i full kraft och verkan.